Cultuur en sport

  • Mensen hebben behoefte aan ontspanning. Kampen heeft op dit gebied veel in huis. Kampen Sociaal maakt zich sterk voor een betaalbaar aanbod van cultuur en sport.
  • Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een minimumloon mag geen belemmering zijn om aan sport te kunnen doen. De gemeente voert een actief en ruimhartig beleid in het aanbieden van gerichte ondersteuning door bijvoorbeeld een sportclublidmaatschap, al dan niet in de vorm van 'meedoen bonnen'.
  • Sport is goed voor lichaam en geest. Sport verbindt mensen. De gemeente stimuleert sport en bewegen door onder andere het huidige niveau van de sportparken op zijn minst te behouden. Sportparken zijn bestemd voor beoefening van sporten, maar kunnen breder worden ingezet dan alleen voor sportclubactiviteiten. Omdat geld en middelen van de gemeenschap zo doelmatig mogelijk ingezet behoren te worden, moet worden gestreefd naar intensiever gebruik van sportparken. Sport als onderdeel van buitenschoolse opvang is bijvoorbeeld een bruikbare mogelijkheid, zeker als gebouwen van 'brede scholen' zich in de buurt van sportparken bevinden.
  • Zwemvaardigheid van kinderen is de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Kampen Sociaal pleit voor herstel van het schoolzwemmen binnen onze gemeente. Dat is goed voor iedereen.
  • Onze waterrijke omgeving biedt meer mogelijkheden om watersport te promoten dan dat we nu doen. We gaan de watersporter betere faciliteren.
  • Kunst en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Kampen staat bol van cultuur uit heden en verleden. De gemeente schept voorwaarden om kunst en cultuur te laten bloeien. Initiatieven van kunstenaars verdienen de steun van de gemeente. 
  • De historische binnenstad van Kampen vormt een omgeving, waar het plezierig is te leven, te werken en te recreëren. Van groot belang is dat historische en monumentale panden goed onderhouden worden. Het openstellen van alle oude stadspoorten voor bezoekers moet mogelijk worden. Er wordt een start gemaakt met de renovatie van het Gotisch Huis. De synagoge blijft toegankelijk met aandacht voor de Joodse geschiedenis. Typische naoorlogse architectuur verdient het om beschermd te worden. 
  • De IJsselkogge wordt behouden voor de toekomst. We maken plannen voor het exposeren van de kogge. Het verdient de voorkeur om de kogge te plaatsen nabij de koggewerf aan de IJssel. Exposeren van de kogge moet tegen een acceptabel tarief en een haalbaar plan. 
  • Evenementen als het Fullcolor Festival, Sail Kampen en Kerst in Oud Kampen maken de stad aantrekkelijker, daarom krijgen ze volop de medewerking van de gemeente. Organisaties van dergelijke evenementen hoeven geen compensatie te betalen voor gederfde parkeerinkomsten als ze gebruik maken van parkeerplaatsen. De mogelijkheden voor het organiseren van evenementen worden vergroot.
  • De gemeente zorgt voor een goed atelierbeleid zodat kunstenaars een goede culturele bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap. Dat is belangrijk omdat kunst prikkelt, de samenleving scherp houdt en omdat mensen ervan kunnen genieten. Zo bevordert kunst het welzijn van mensen.